O ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

Wizja ELSA: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

Cele ELSA

  • Wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników
  • Promowanie postaw obywatelskich i popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej
  • Kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową

Wypełnianiu powyższych założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

  • Program Wymiany Praktyk Studenckich
  • Działalność Naukowa
  • Seminaria i Konferencje ELSA POLAND

Działamy na 22 wydziałach prawa i administracji w 17 ośrodkach akademickich – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Zrzeszamy około 1300 studentów prawa i młodych prawników. Nasi członkowie działając w Stowarzyszeniu współpracują z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz innym instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.

Jako jedno z państw założycielskich, od początku istnienia ELSA jesteśmy jedną z najsilniejszych Grup Narodowych. Członkowie ELSA Poland aktywnie uczestniczą w ogólnoeuropejskich zjazdach statutowych oraz wymianach studenckich, międzynarodowych konferencjach i szkołach prawa, a także organizują wydarzenia o charakterze ponadkrajowym.