Jury

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradca w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych, decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych analizy zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw UE). Ekspert samorządu terytorialnego oraz notarialnego. Od 27 październik 2003 r. Konsul Honorowy Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie)

 

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu – Zbigniew Turradca prawny – mediator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywał w OIRP w Poznań (1993-1997), kończąc ją egzaminem radcowskim w 1997 r. Od 1998 r. prowadzi własną kancelarię, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i prawa medycznego. W samorządzie radcowskim aktywnie działa od 1999 r. W latach 1999 – 2010 trzykrotnie piastował funkcję sekretarza Rady OIRP w Poznani, a w latach 2010-2013 funkcję wicedziekana, pełniąc jednocześnie funkcję członka Prezydium KRRP. We wrześniu 2013 roku został wybrany dziekanem Rady OIRP w Poznaniu, którą to funkcję sprawuje już drugą kadencję. Od 2016 roku jest Wiceprezesem KRRP.

Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. W 2006 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego. W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu. Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska

Małgorzata Materniak-Pawłowska jest dr hab. nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym UAM. Specjalizuje się w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz w problematyce związanej z jego współczesną organizacją. Od 2014 r. pełni funkcję redaktora naczelnego
Czasopisma Prawno-Historycznego, a od 2016 r. – prodziekana ds. studenckich na Wydziale
Prawa i Administracji UAM.

Wicedziekan ORA – Bernard Rozwałka

Adwokat Bernard Rozwałka zawód adwokata wykonuje od 1982r.  W samorządzie adwokackim adw. Bernard Rozwałka jest już dziesiątą kadencję. Pełnił funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego i Wicedziekana.  Wieloletni wykładowca i egzaminator aplikantów. Patron wielu pokoleń aplikantów. Specjalista od etyki zawodu oraz Prawa o Adwokaturze. W chwili obecnej adw. Bernard Rozwałka pełni funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Aplikanckiej w Poznaniu.

Prof. dr hab. Paweł Wiliński

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu – Marek Jessa

Prezes Izby Notarialnej w Poznaniu – Tadeusz Paetz

Sędzia SO Aleksander Brzozowski

Przedstawiciel Partnera Głównego ELSA Poland – EY