Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO IM. MEC. JOANNY AGACKIEJ-INDECKIEJ

§1 [Organizator Konkursu]

 1. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (OKK) zwany dalej Konkursem jest projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
 2. Konkurs nosi imię mec. Joanny Agackiej-Indeckiej.
 3. Konkurs jest organizowany przez Grupę Lokalną, wybraną w wewnętrznym konkursie przez Zarząd Krajowy ELSA Poland na podstawie złożonych aplikacji, zwaną dalej Organizatorem

§2 [Przebieg Konkursu]

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 1. I etap – Lokalne Konkursy Krasomówcze (LKK). 
 2. II etap – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

§3 [Uczestnicy]

W Konkursie mogą brać udział studenci prawa lub administracji studiów licencjackich lub magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce z wyłączeniem studentów I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich.

§4 [Uczestnicy Finału]

 1. 1. W Finale Konkursu biorą udział zwycięzcy Lokalnych Konkursów Krasomówczych.
 2. W przypadku braku parzystej liczby wspomnianych w ust. 1 zwycięzców, należy przeprowadzić losowanie uczestników spośród laureatów II miejsca LKK-ów. Losowania dokonuje Organizator OKK
 3. W przypadku rezygnacji zwycięzcy LKK-u z udziału w Finale Konkursu, prawo do udziału w Finale OKK przysługuje laureatowi II miejsca z danej Grupy Lokalnej oraz Obserwatora przy ELSA Poland, a w przypadku jego rezygnacji laureatowi III miejsca.
 4. W przypadku rezygnacji wszystkich osób określonych w pkt 3 przeprowadza się losowanie uczestnika wśród laureatów II miejsc Lokalnych Konkursów Krasomówczych tak, aby całkowita liczba uczestników finału OKK była parzysta.

§5 [Przedmiot Konkursu]

 1. Podstawą wystąpień są kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych. Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem I instancji. Jedna sprawa przedstawiana jest przez 2 osoby występujące w przeciwnych rolach procesowych.
 2.  Konkurs odbywa się na podstawie kazusów z następujących dziedzin prawa:
  1) prawo cywilne,
  2) prawo karne,
  3) prawo administracyjne.
 3. W przypadku nieparzystej liczby uczestników Finału z danej dziedziny prawa osoba, dla której zabraknie przeciwnika procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.

§6 [Organizacja I etapu Konkursu]

 1. Wszystkie Grupy Lokalne ELSA Poland (z wyjątkiem Grupy Lokalnej ELSA Lublin) oraz Obserwator przy ELSA Poland są zobowiązane do zorganizowania Lokalnych Konkursów Krasomówczych do 31 marca każdego roku w oparciu o przygotowane przez nie regulaminy.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy ELSA Poland może zwolnić Grupę Lokalną z obowiązku organizacji LKK.
 3. Jeśli Grupa Lokalna ELSA Lublin nie zorganizuje LKK-u to laureaci I i II miejsca Środowiskowego Konkursu Krasomówczego organizowanego w Lublinie przez Studenckie Koło Naukowe Prawników mają prawo wziąć udział w OKK na zasadach określonych w Regulaminie OKK, pod warunkiem, że zostaną zgłoszeni Organizatorowi OKK do 31. marca każdego roku.
 4. Regulaminy LKK muszą być zgodne z treścią Regulaminu Konkursu.
 5. Organizatorzy LKK są zobowiązani do dnia 31 marca każdego roku zgłosić dane zwycięzców (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przeprowadzonych przez nich konkursów oraz osoby, które zajęły II miejsca wraz z określeniem dziedziny prawa, w której uczestnicy występowali w I etapie

§7 [Rozlosowanie kazusów w drugim etapie]

 1. Wybór numeru sprawy oraz przeciwników procesowych i ich ról następuje w drodze  losowania przeprowadzanego nie później niż 14 dni przed dniem Finału OKK.
 2. Uczestnicy Finału występują w tych samych kategoriach, w których występowali  w Lokalnych Konkursach Krasomówczych. 
 3. W przypadku nieparzystej liczby uczestników w co najmniej dwóch dziedzinach prawa, Organizator może zaproponować Uczestnikom Finału zmianę dziedziny prawa.

§8  [Przebieg Konkursu]

1. Mowa uczestnika Finału nie może przekraczać 10 minut. Każda strona ma prawo do dodatkowej 3-minutowej repliki. Mowa uczestnika Finałum, o którym mowa w §5 pkt 2 nie może trwać dłużej niż 15 minut, bez prawa dodatkowej repliki. Wystąpienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy. Podczas wystąpienia uczestnik Finału może korzystać z tekstów ustaw, komentarzy, literatury, zbiorów orzeczeń oraz własnych notatek. 

§9 [Jury i kryteria oceny wystąpień]

 1. Uczestników Finału ocenia Jury składające się z zaproszonych przez organizatora osób. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. Jury dokonuje ocen wystąpień według następujących kryteriów:
 •  poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji,
 •  logika uzasadnienia,
 •  retoryka,
 •  kultura języka,
 •  ogólne wrażenie.

       3. Za każde z wymienionych kryteriów członek Jury może przyznać punkty w skali od 0 do 5 korzystając z przygotowanych przez Organizatora formularzy ocen.

§10 [ Wybór zwycięzcy]

Wyboru jednego zwycięzcy oraz pozostałych laureatów Konkursu Jury dokonuje po naradzie w drodze głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Jury. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc uzasadniając swoją decyzję. Jury może przyznać również wyróżnienia. 

§11 [Postanowienia końcowe]

 1. Harmonogram Finału Konkursu ustala organizator Finału w porozumieniu z Wiceprezesem ds. Działalności Naukowej ELSA Poland. 
 2. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland. Wyklucza się drogę sądową i arbitrażową.